cut-e vám pomáhá identifikovat ty nejlepší kandidáty, zkrátit délku náborového procesu a ušetřit náklady

Personalisté- náboráři se dnes musí vyrovnávat s množstvím náročných procesů. Potřebujete partnera, který vám pomůže vyřešit vaše problémy s výběrem uchazečů?

Možná máte až příliš mnoho kandidátů, nebo jen mezi nimi nedokážete rozlišit ty pravé, a to z důvodu společných podobných kvalifikací a zkušeností. Možná usilujete o velmi vzácný talent, nebo máte potíže se standardizací svých procesů na více místech. Nebo víte, že od obdržení životopisu k potenciálnímu nástupu do práce uplyne velmi dlouhá doba.

Klienti využívající cut-e při náborovém procesu

GDPR a jeho důsledky pro hodnocení uchazečů

Zjistěte, jak nařízení GDPR ovlivní nábor a zacházení s daty uchazečů. Tento dokument zdůrazňuje, že GDPR není problémem pouze pro právní a IT oddělení. Jeho dopady pocítí i náboráři, protože ovlivní způsob zpracování, uchovávání, využití a sdílení dat uchazečů a zaměstnanců.

Naše zkušenosti s náborovým procesem

cut-e čerpá z dlouholetých zkušeností se zaváděním online psychometrie pro náročné úkoly u stovek globálních i lokálních klientů. Naše přizpůsobené screeningové nástroje, jako Testy situačního rozhodování (Situational Judgement Tests), pomáhají určit právě ty uchazeče, kteří budou pravděpodobně jednat podle vašich pracovních potřeb a reagovat na ně požadovaným způsobem. Naše online testy schopností identifikují uchazeče s takovou úrovní uvažování, jakou pracovní pozice vyžaduje. Nástroje založené na kompetencích (Competency-based instruments) ukazují shodu mezi kompetencemi kandidáta a kompetencemi, které hledáte.
Vývojem a dodáním nástrojů však pro nás spolupráce teprve začíná. Následně s vámi totiž pracujeme na analýze výsledků a upravujeme vaše procesy výběru zaměstnanců s cílem optimalizovat použití diagnostických nástrojů.

Produkty používané v rámci náboru

Naše rozsáhlé produktové portfolio zahrnuje testy a dotazníky osobnosti, schopností, inovace a kreativity, integrity, motivace a hodnot, přičemž disponujeme nástroji pro pracovní pozice všech úrovní, tedy jak pro čerstvé absolventy, tak pro vedoucí pracovníky, také administrativní i manuální pracovníky.
Kde však začít? Náš Produktový vyhledávač (Product Finder) doporučí některé nástroje Služba Náborové poradenství pak může pomoci při návrhu toho nejlepšího workflow pro vaši firmu na základě vašich konkrétních požadavků. Naši předaplikační diagnostiku stále více využívají ti, kteří chtějí zapojit potenciální uchazeče ještě před tím, než se o pozici začnou ucházet. V postaplikační fázi můžeme pomoci vyfiltrovat nevhodné kandidáty (což je ideální postup při vysokém počtu uchazečů), a to za tím účelem, abyste se mohli zaměřit na ty, kteří nejpravděpodobněji uspějí a pracovat s vámi na rozplánování náborových fází a odpovídajících způsobech komunikace v jednotlivých bodech. Mnohé naše diagnostické nástroje lze také spustit na mobilních zařízeních.

White paper: Talent 2021: Co stojí za talentovými trendy

Přečtěte si tuto e-knihu a zjistíte, jak se náš přístup k talentu v příštích letech změní a že:

 • Generace Mileniálů mění naše vnímání leadershipu
 • Pokud chceme naslouchat našimaměstnancům, musíme přizpůsobit měření angažovanosti zaměstnanců
 • Mobilní hodnocení je rostoucí trend
 • Brzy dojde ke změně prodejních kompetencí, které podniky potřebují
 • Jak HR změní svůj model služeb - a co pro organizace znamenají změny v HR technologiích

Výzkum v jádru produktového vývoje

Aby psychometrické testy byly hodnotné, musí mít vysokou kvalitu a neustále se vyhodnocovat a vylepšovat. Náš výzkumný program zahrnuje nepřetržité zlepšování a vývoj produktů + navrhování a vývoj nástrojů nových, které posunují hranice diagnostiky a schopností požadovaných firmami. Byli jsme první, kdo vyvinul diagnostiku k použití speciálně na mobilních zařízeních, a první, kdo navrhl praktický test kreativity. Náš výzkumný tým pracuje s klienty na vývoji nových normativních sad a validačních studií a vede specifické výzkumné projekty, které přímo souvisejí s náborem: jak minimalizovat podvádění, jak využívat mobilní zařízení, co kandidáti očekávají od diagnostiky. Náš nejnovější průzkum v rámci Global Assessment Barometer ukázal, že stále více organizací chce seskupit více diagnostických nástrojů a nabízet je společně, čímž se omezí čas potřebný k testování, avšak udrží se spolehlivé principy testování. Výsledky začleňujeme do svého produktového vývoje.

Angažovaní zaměstnanci - Jak zlepšit angažovanost skrze nábor?

Výzkum ukazuje, že osobnost zaměstnance může mít velký vliv na to, jak je zapálený pro svoji práci. Nětkteří pracovníci nejsou tak angažovaní jako jiní.

Tento White Paper popisuje specifické rysy osobnosti, které souvisejí s vyšší úrovní angažovanosti zaměstnanců, což vede k výhodám pro konkrétní společnost. Chcete-li se dozvědět více o konkrétních osobnostních rysech spojených s angažovaností a jak je zapracovat do  procesů najímání, stáhněte si White Paper zdarma.

cut-e online video pohovor

cut-e online video pohovor je inovativní internetové HR řešení, které je snadno použitelné a umožňuje organizacím získat věrohodnou představu o specifických schopnostech a kompetencích kandidátů, a to bezpečně a rychle prostřednictvím jednoduchých video pohovorů. Při použití tohoto nástroje kandidáti samostatně absolvují strukturovaný kompetenční video pohovor z kteréhokoli místa na světě. Nástroj Online pohovor od cut-e umožňuje hodnotitelům obodovat a selektovat kandidáty časově efektivním a právně obhajitelným způsobem a dramaticky tak snížit náklad na screening. Použití nástroje Online pohovor od cut-e má řadu výhod, mimo jiné:

 • zkrácení doby pohovoru o 70% ve srovnání s jinými metodami.
 • zajištění vysoké úrovně účinnosti a objektivity prostřednictvím opakovaného ověření hodnotitele.
 • odstranění obtíží s časovým plánováním charakteristickým pro tradiční metody pohovoru.
 • snížení nákladů pro kandidáty, kteří se účastní náborového procesu.

White paper: Dělejte lepší rozhodnutí pomocích inteligentních dat

Strategie talentů, jejíž rozhodnutí jsou založena na datech, umožňuje firmám získat zaměstnance, kteří zůstávají delší dobu,mají lepší výkon a jsou více angažovaní: klíčové faktory vedoucí k vyšší spokojenosti zákazníků a lepší výkonnosti.

Tento článek vysvětluje, jak převést "big data" týkající se zaměstnanců na "smart data".

Nábor pro různé cílové skupiny

Firmy chtějí, aby jejich diagnostika odrážela cílové kandidáty, na něž se zaměřují, což může být dle sektoru, úrovně pracovní pozice či úkolu, nebo funkce. Naše diagnostické nástroje fungují napříč všemi sektory, odvětvími i úrovněmi. Máme však i cílenější opatření (a odborné znalosti) pro některé konkrétní oblasti. Vyvinuli jsme na míru šité cílené nástroje pro letecký a maloobchodní sektor, k dispozici jsou rovněž instrumenty k použití pro čerstvé absolventy, učně a praktikanty, prodejce a řidiče a obslužné pracovníky strojů. Náš Produktový vyhledávač vám pomůže určit specifický nástroj pro úroveň dané pracovní pozice.

Profesionálně navržená assessment a development centra

Vývoj funkčního assessment či development centra, poskytujícího skutečnou přidanou hodnotu, je mnohem komplikovanější a časově náročnější, než si většina lidí uvědomuje. Aby bylo možné se vyvarovat závažným, často skrytým chybám, je potřeba skutečných odborných znalostí a zkušeností, které se získávají řadu let.

Reliabilní a především pragmatická řešení cut-e jsou vždy vyvinuta na podkladě správně identifikovaných měřených kompetencí. Od navržení cvičení a tréninkových materiálů přes výcvik assessorů a co-assessorů až po celkovou realizaci center - naši odborníci patří mezi světovou špičku v oblasti navržení a realizace assessment a development center a rádi vám pomohou.

Co znamená: Nábor založený na kompetencích?

Nejprve si položíme otázku, co znamená pojem „kompetence“ v náboru založeném na kompetencích?

Pojem kompetence vyjadřuje seskupení osobních faktorů - jasně definovaných atributů - které se vztahují k dokonalosti v určité vykonávané činnosti. Kompetence se skládají z osobnosti, schopností, vědomostí, zkušeností, zájmů a motivací.

Zní to jako samozřejmost, že každý nábor by měl být založený na těchto faktorech. Avšak až příliš často podniky nemohou nalézt toho správného kandidáta. Anebo, což je snad ještě horší, najdou "správného" kandidáta jen proto, aby brzy zjistili, že tím správným vlastně nebyl. Takže v čem spočívá ten rozdíl?

Co je cílem náboru založeného na kompetencích?

Nábor založený na kompetencích je o opravdu přesném chápání toho, co je potřebné pro vykonávání konkrétní pracovní pozice a následném správném zformulování této potřeby do konkrétních otázek. Následně je nutné přesně definovat proces, který identifikuje kompetence kritické pro pracovní úspěch z hlediska osobnosti, zručností, vědomostí a shody s firemní kulturou. Anebo jednoduše řečeno, určit jasný rozdíl mezi osobnostními rysy (preferuje určitou činnost, je pro něj typická), motivací (chce vykonávat určitou činnost) a kognitivními schopnosti (je schopný vykonávat určitou činnost). Samotný nábor je pak založen na všech těchto informacích.

Osobnost je obvykle podceňována, zejména co se týče jejích dopadů na kompetence a pracovní úspěch. Jack Welsh, bývalý generální ředitel General Electrics, kdysi řekl: „ Příliš často přijímáme na základě dovedností a potom propouštíme kvůli osobnosti. Dovednosti dokážu naučit, ale co opravdu chci, je kladný postoj a přístup k práci.“


Výhody náboru založeného na kompetencích?

Nábor založený na kompetencích je účinný a efektivní, a proto i ekonomický. Konzultanti společnosti cut-e vám rádi poradí, jak optimalizovat váš proces náboru. Testy a dotazníky cut-e jsou v praxi mnohonásobně vyzkoušené a osvědčené. Podají vám srozumitelnou formou všechny klíčové informace kritické pro správné rozhodnutí ohledně výběru kompetentních a motivovaných zaměstnanců.

Strategické kompetenční modely

Správně navržený kompetenční model je spolehlivý, subtilní a praktický. Bohužel, mnoho existujících kompetenčních modelů je zbytečně překomplikovaných, překroucených a není možné je využít v širším měřítku. cut-e s vámi spolupracuje na navržení klíčových kompetencí s využitím vašich konkrétních, reálných, empirických dat, která dokážeme snadno provázat se strategickými cíli vaší společnosti.

Pomůžeme vám zaměřit se na to podstatné a důležité - ať již potřebujete pouze dílčí, čistě profesionální či technický vstup, nebo zcela ponecháte tvorbu modelu na nás - naši odborníci vám dodají kompetenční modely, které jsou funkční, jednoduché a "k věci".

Zeptejte se odborníka: Nakolik mobilní by měla diagnostika být?

Technologie se bude i nadále rychle vyvíjet a zjevně existují možnosti, jak tohoto potenciálu využít. Základní otázkou je, jak to provést.
Lidé se nás často ptají, zda kandidáti mohou absolvovat naše testy na chytrých telefonech. Během prvotního vývoje testů jsme ani neměli v úmyslu, aby testy náročné na čas, jako například test schopnosti analýzy numerických dat, byly absolvovány „za pochodu“.
Chytré telefony tehdy ještě neexistovaly, tudíž o absolvování testů například ve vlaku, nebo na jiném místě, jsme ani neuvažovali. Dnes se však tímto způsobem běžně získávají informace všeho druhu. Pro nás je ale zásadní naše přesvědčení, že pokud kandidáti absolvují testy za takových okolností, pravděpodobně nepodají svůj nejlepší možný výkon. Dále jsou zde otázky týkající se spravedlivosti a stejných příležitostí pro všechny.
Tato zařízení jsou sice přenosná, spíše však budou použita na stabilním místě, což podporuje koncentraci a zaměření na absolvování testu.
Příprava testů pro použití na mobilních zařízeních čelí zjevným obtížím, my však pevně věříme, že je lze překonat a jdeme do toho.

Bezpečnější rozhodnutí při obsazování klíčových pozic

Obzvláště pro pozice ve středním a vyšším managementu platí, že rozhodnutí o přijetí je často učiněno pouze na základě předchozích pracovních zkušeností zaměstnance a následného, mnohdy nestrukturovaného pohovoru. Aniž by si to společnosti uvědomovaly, dochází tak u nich k obrovským finančním, lidským a znalostním ztrátám. cut-e executive assessment vám umožňuje založit vaše rozhodnutí o přijetí či povýšení zaměstnance na základě objektivních, validních a reliabilních dat.

Služba zahrnuje např.:

 • identifikaci kompetencí (schopností), které je potřeba hodnotit pro úspěšné vykonávání dané pozice
 • individuální assessment (hodnocení) těchto zvolených kompetencí u kandidáta
 • odborně vedený strukturovaný pohovor (pohovor zaměřený na kompetence)
 • telefonickou zpětnou vazbu okamžitě po ukončení assessmentu
 • detailní zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj kandidáta
 • podrobnou závěrečnou zprávu
 • ...a řadu dalších výhod, které vám může nabídnout pouze cut-e!

Zkušení experti v oblasti pracovní psychologie vám díky využití nejmodernějších diagnostických metod poskytnou přesně ta data, která potřebujete pro bezpečné rozhodnutí.

Jak důležitý je "talent" v talent managementu?

Talent management se v uplynulých obdobích převážně soustředil na tzv. mladé high potentials s cílem vytvořit zásobu talentů a systematicky je rozvíjet - na budoucí lídry a senior manažery. To mohlo vytvořit dojem jakéhosi elitářskeho přístupu a zaměření se jen na pár vyvolených - což možná ignorovalo všechny ostatní zaměstnance, kteří ale bezpochyby mají také danou nemalou dávku talentu

S demografickými změnami, které vedou k úbytku profesionálů a manažerů, si již společnosti nemohou tento svým způsobem elitářský přístup v talent managementu uplatňovat.

Proto prosím zvažte náhradu slova "talent" za "potenciál" - náhle to logicky zahrnuje celou pracovní sílu. Nový cíl? Odhalit, využívat, a rozvíjet všechen dostupný potenciál u každého zaměstnance.

Někteří hovoří o tom, že talent management snižuje obrat, jiní zase, že produktivitu zvyšuje. Ale jak je tedy možné poznat a identifikovat, kteří lidé jsou ti správní a zda v sobě mají potenciál udělat víc?

cut-e vás podporuje v rozvoji strategie talent managementu právě tím, že vám poskytne správné testy a dotazníky. Nabízíme vám vhodné řešení, díky němuž poznáte, rozvinete a udržíte ty zaměstnance, kteří potenciál mají. 

Úspory díky účinnosti prostřednictvím technické integrace

Integrace naší diagnostiky s vaší platformou HRIS nebo ATS, vede k růstu efektivity a integritě dat a dláždí cestu větší analýze zkušebních dat. Provedli jsme celou řadu integrací s mnoha poskytovateli technologií, coby třetími stranami, tudíž známe nástrahy, zkratky i zásady projektového managementu a můžeme vám pomoci při implementaci celého náborového procesu. Vzhledem k potřebě ukázat růst návratnosti investic a většímu využití talentové analytiky, je třeba mít data na jednom místě a ihned k dispozici. Naši klienti oceňují funkční rozhraní, které získají integrací od cut-e, a jejich kandidáti těží z bezproblémového, náležitého a hladkého výběrového procesu.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů