cut-e má inovativní, krátké a precizní online testy schopností

Dlouhodobé průzkumy ukázaly, že testy schopností jsou spolehlivými predikátory dlouhodobého pracovního úspěchu. Žádný jiný nástroj neposkytuje takovou přidanou hodnotu pro personální rozhodování se srovnatelnou mírou potřebného úsilí a času.

Všechny testy společností cut-e (v současnosti je jich více než 50) jsou vyvinuty takovým způsobem, aby je bylo možné vykonávat bez přítomnosti administrátora. Testy tak nemusí být použity pouze pro in-house diagnostiku, ale také pro online předvýběr, nábor a rozvoj zaměstnanců kdekoli na světě, bez ohledu na místo či čas. Personalista či liniový manažer mají výsledky k dispozici ihned po vyplnění, a to v desítkách jazykových mutací.

Vlastnosti testů schopností cut-e

Pro testy cut-e jsou typické následující vlastnosti:

 • Díky úvodním interaktivním příkladům nevyžadují testy vysvětlení ze strany administrátora a tedy jeho přítomnost při testování.
 • Pomocí generátorů položek eliminují podvodné jednání. Tato jedinečná technologie generuje pro každého účastníka individuální verzi testu. Tím se zabrání podvodnému jednání prostřednictvím sdílení řešení a především zcela odstraní možnost se na test předem připravit. Odpadá také případný “učící se” efekt (opakované absolvování testu nemá vliv na výsledek).
 • Jsou nezávislé na hardwaru díky vektorové grafice. Zobrazení testu se samo přizpůsobí rozlišení a nastavení obrazovky účastníka. Výsledkem je, že se nemusíte starat o potíže s rozdílným vybavením či dokonce internetovým připojením jednotlivých kandidátů.
 • Jsou k dispozici v širokém spektru jazykových mutací, tím je zaručena rovnost a spravedlnost pro všechny účastníky, bez ohledu na jejich mateřský jazyk. Nástroje cut-e jsou dostupné ve více než 40-ti jazykových mutacích.
 • Jsou krátké, rychlé a validní. Maximální časová dotace je 15 minut na vyplnění testu.
 • Jsou vědecky ověřeny – prvotřídní kvalita je zajištěna prostřednictvím neustálé standardizace a spoluprací s klienty, univerzitami a odbornými institucemi.
 • Jsou certifikovány prestižní společností Det Norske Veritas. Dají se snadno integrovat do stávajících procesů náboru.
 • Jsou bezbariérové. Vyvinuté v souladu s ustanoveními pro vytváření bezbariérové informační technologie a právy o rovných příležitostech.

Nový průvodce nabízí nejlepší praktiky pro retestování kandidátů

cut-e průvodce pro retestování kandidátů vysvětluje "kdy" je retestování vhodné, "co" retestovat a "jak" to udělat, také jak výsledky interpretovat a předat je kandidátům. "Kandidáti mohou méně inklinovat k podvádění, pokud jim jasně vysvětlíte, že součástí výběrového řízení bude i retestování za účasti administrátora", uvedl Dr. Lochner.

Výzkum podporuje vývoj našich testů

cut-e spolupracuje s řadou univerzit a podporuje studentské výzkumy, zároveň má i svůj mezinárodní výzkumný tým, pro neustálé rozšiřování, obnovu a zdokonalování našich online hodnocení. 

Příklad: Ninna Galler, konzultantka cut-e, ve své bakalářské práci zkoumala efekt podvádění v online hodnocení. "Se zvyšujícím se počtem firem využívajících online hodnocení při výběrových řízeních je pro kandidáty lákavější pokusit se zmanipulovat testovou situaci a hledat možnosti podvodu. Zaměřili jsme se konkrétně testy krátkodobé paměti, scales stm a dopad na výsledky testů." Výsledky této práce vyústily do vývoje další technologie proti podvádění v našich testech.

cut-e testy schopností v praxi

Proces může být vedený společností cut-e a nebo klientem samotným. Je dostupných mnoho různých funkcí systému jako je vytváření projektů, přidávání kandidátů, zasílání e-mailů a vytváření různých report.

Výsledky mohou být generovávány online rychle a jednoduše. Reporty jsou jasně a stručně zobrazené do výsledkové tabulky nebo naopak narativně popsané.

Systém, testy a reporty jsou dostupné v různých jazycích. Dodatečné jazykové mutace jsou dostupné na požádání. Mezinárodní a lokální normy, stejně tak jazykové mutace, jsou neustále aktualizovány.

 

Jaké jsou výhody adaptivního testování?

Adaptivní testování nabízí mnoho výhod v porovnání s konvenčním testováním. Které bylo vyvinuté na základě klasické teorie testování. Katharina Lochner, Senior Consultant v cut-e, vysvětluje, jak adaptivní testování funguje.

Co je to adaptivní testování?

Lochner: “Při adaptivním testovaní je test nebo dotazník adaptovaný odpovědím testovaného. My hodnotíme kognitivní kapacitu jako numerické myšlení nebo pozornost. V tomto případě se testovanému automaticky předloží taková otázka (položka), která nám poskytne maximum informací. Při dotazníku je našim cílem zjistit něco o osobnosti, schopnostech, motivech nebo hodnotách a zhodnotit, které z těchto aspektů jsou více nebo méně "viditelné" u testovaného. Toto dosahujeme porovnáním různých zvolených charakteristik. Při adaptivním dotazníku nepotřebujete porovnávat každý koncept se všemi ostatními, ale jen ty, které jsou podobné.”

Jaké výhody má adaptivní testování?

Lochner: “V testu kandidát nemusí řešit položky, které jsou pro něj příliš lehké nebo naopak příliš těžké. To redukuje čas vyplňování. Dále se kandidát nenudí při pro něj příliš lehkých položkách a necítí se přetažený náročnými položkami. Při vyplňování dotazníku je toto opatření podobné:  Tím, že testovaný nemusí zápasit s nepotřebnými výroky, se čas vyplňování dotazníku výrazně zkrátí. To je příjemné nejen pro kandidáty, ale i pro společnost, ve které se ucházejí o práci. Studie prokázala, že mnozí uchazeči přerušili vyplňování dotazníku, pokud trval víc jak 20 minut. I ti, kteří test přerušili, jsou do značné míry velmi dobrými kandidáty, o které by firmy měly zájem. Od těchto kandidátů nemůžeme očekávat, že budou vyplňovat nepříjemně dlouhý dotazník, protože mají stejné šance uspět ve výběrovém procesu i v jiných společnostech.
Další výhodou je, že adaptivní metoda tvoří testy a dotazníky ještě bezpečnějšími. Každé jedno vyplnění testu je odlišné – položky v testu jsou rozdílné a pokaždé jsou namíchané jiné položky. To úplně znemožňuje kandidátům získat nebo se naučit odpovědi před testem, a tím podvádět v rámci výběrového procesu.”

Jsou i nějaké nevýhody adaptivního testování?

Lochner: “Kromě zjevných výhod pro výběr v aplikování adaptivního testování je třeba však vyvinout mimořádné úsilí a extra náklady.” Vyžaduje si to formulování velmi velkého seznamu položek a rozsáhlý „sampling“ na testování a validitu. A na to je potřeba časová i finanční investice. Tvorba adaptivního testu se vyplatí jen tehdy, když očekáváme velké množství testovaných. Testování musí probíhat v elektronické podobě. Před tím, než se začali počítače používat v každodenním životě, bylo uskutečněných několik pokusů použít adaptivní metodu při testování tužka – papír. Výstupem však bylo těžkopádné, a v některých případech úplně nemožné využití adaptivního přístupu při takovém testovaní.  
Pro testované adaptivní metoda znamená, že se nemůže vrátit zpět k položce a modifikovat předešlou odpověď. Odpověď, která je již daná, už nelze změnit. Navíc, jednotlivé položky jsou zpracované v momentě, kdy jsou viditelné pro testovaného. Proto nemůže být ani jedna položka přeskočena. Oba tyto aspekty (nemožnost přeskakovat zpět nebo dopředu na jinou položku) mohou způsobovat určitou úroveň stresu pro testovaného. Taktéž neexistují dva identické testy anebo dotazníky, jako při neadaptivní metodě testování, kdy všichni testovaní vyplňují úplně stejné položky.”

Informace o adaptivním testování

Metodou Adalloc cut-e nabízí novou technologii adaptivního hodnocení různých druhů konceptů. Metoda adalloc je vhodná na měření kompetencí, osobnostních dimenzí, postojů, zájmů a hodnot, stejně jako na vyhodnocení shody kandidáta s požadavky na práci.

Existuje jednoduchý způsob jak porovnávat schopnosti kandidáta s požadavky na práci?

Occupational Information Network (O*NET) je online databáze obsahující spolehlivé informace o stovkách různých pracovních pozic, zahrnující vědomosti, zručnost, vyžadovaný stupeň vzdělaní. Jedná se o celosvětový zdroj informací o požadavcích na pracovní pozice.

V cut-e jsme se propojili s O*NET databází a vytvořili jsme cut-e vyhledávač produktů, který umožňuje vyhledávat jakoukoliv pracovní pozici. Například, pokud zadáte "psych", uvidíte záznam možných pozici zahrnujících například klinického psychologa, psychiatra, asistenta psychiatra. Potom si můžete kliknout na vybranou pozici a přímo z O*NET databáze se Vám zobrazí bližší informace jako popis pracovních činností, zodpovědnosti a standardní plat. Krom toho jsme analyzovali i požadavky na danou pozici a sestavili jsme baterii testů, které doporučujeme do výběrového procesu.

Před začátkem použití vybraného hodnoticího nástroje, obvykle budete chtít provést předběžnou validační studii, která zajistí, že zvolený test bude odpovídat požadavkům na pozici (obsahová validita), a zda bude měřit příslušné vlastnosti (konstrukční validita).

Takovéto ověřování pomocí validační studie může být velmi náročné, obzvlášť pokud byste ji měli vytvořit pro každou pozici. Vzhledem k tomu, že O*NET databáze Vám zobrazí požadavky na pozici, proces můžete urychlit tak, že se spolehnete na to, že stejné nástroje už byly použity při výběru na pozici se stejnými požadavky někde jinde.  Tento typ validity se nazývá syntetická validita.

V cut-e máme 30 různých testů schopností, které zahrnují verbální a numerické myšlení, abstraktní logické myšlení, speciální schopnosti či znalosti a specifické kognitivní schopnosti jako například reakční rychlost, multi-tasking, krátkodobá paměť.

Naše testy můžete volně kombinovat tak, abyste zhodnotili znalosti a zručnosti potřebné na danou pozici. Abyste nemuseli studovat výsledky z každého testu samostatně, máme k dispozici report, který poskytuje "skóre shody" kandidáta vůči dané pracovní pozici. Takto jednoduše a rychleji vyberete nejlepší kandidáty.

Jak bojujete proti podvodům a ověřujete, zda jsou výsledky od správného kandidáta?

S kandidáty je třeba si vytvořit "prostředí upřímnosti" a dopředu je upozornit na možnost retestování v průběhu pohovoru, a že v případě větších rozdílů ve výsledcích se budou tyto nesrovnalosti ověřovat.

Důležitější však pro vás je, se ujistit, že nástroje, které používáte jsou stabilní a chráněné proti podvodu, například použitím technologie generování položek, adaptivního testování, ale také vývojem formátů, které je těžké prolomit. V cut-e jsme vyvinuli všechny naše nástroje tak, aby bylo testování možné online bez přítomnosti administrátora, ve vlastním prostředí kandidáta a zároveň tak chráněné proti podvodu.

 

 

 

Zeptejte se experta: Jak mohou být online testy chráněné proti podvodu?

Občas se střetáváme s pochybnostmi ohledně online hodnocení, obzvlášť pokud jsou vyplňovány bez přítomnosti administrátora. cut-e jako expert v online hodnocení, často dostává od klientů otázky na toto téma. Zodpověděli jsme proto ty nejčastěji kladené.

Identita testovaného - kdo vyplňuje hodnocení?
Při používaní online hodnocení, některé firmy pochybují, zda kandidáti vyplňují testy samostatně anebo jim někdo, ve snaze dosáhnout lepšího výsledku, pomáhá. Jak víte, že reálný kandidát vyplnil hodnocení sám?

Použité online hodnocení je nejefektivnější při výběru z velkého množství kandidátů. Cílem použití online hodnocení je vyřazení těch zájemců, kteří nedosáhli požadovaných výsledků (negativní výběr). Zájemci, kteří měli požadované výsledky, jsou pozvání na interview a/nebo na detailnější hodnocení. Tato skupina je a měla by být opětovně testovaná (re-test) v kombinaci s dodatečnými hodnoceními schopností. V tomto momentě jsou viditelné případné nižší výsledky, které indikují možnost podvodu.

Jednoduchý a účinný způsob snížení motivace k podvádění je kandidátům vysvětlit proces retestování ještě před samotným testováním. Takto se většinou problém eliminuje. Praktické zkušenosti ukázaly, že otázka problému identity kandidáta při tomto procesu mizí.

Nacvičení testování - může si kandidát nacvičit testy? Kognitivní schopnosti se dají trénovat, a proto se dá i výkon v online hodnocení zlepšovat. Tak nějak zní domněnka.

Ačkoliv se to zdá jako pravdivé, tento předpoklad neovlivní výsledek online hodnocení. Aby došlo ke zlepšení výkonu, je třeba kognitivní dovednosti dlouho trénovat.

Příklad: Představte si, že potřebujete dobrého dráhového běžce. Za účelem výběru toho nejlepšího budete měřit čas doběhu. Řekněme, že kandidát intenzívně cvičil den před testovacím během. Tento trénink bude mít malý resp. až negativní efekt na jeho výkon v průběhu testovacího běhu. Pokud by ale trénoval běh po dobu 6 měsíců, výkon by si jistě zlepšil. Byli byste šťastní, pokud byste viděli tak dobrý výkon a kandidáta si vybrali. Tento kandidát svojí snahu převedl do reálného zlepšení a stal se lepším běžcem. Toto platí i pro kognitivní schopnosti.

Vzorová řešení - Mohou správné výsledky testů kolovat?
Přístupnost správných odpovědí na internetu je problémem pro tradiční testy. Online testy proto musí být opatrně konstruované tak, aby nebyly statické. Jednou z metod je vytvoření zásobníku položek testu, které se náhodně generují- tzv. generátor položek. Toto je způsob, který zabezpečuje, že každý kandidát bude mít individuální, neopakující se test složený z odlišných, ale porovnatelných položek. Vzorové výsledky pak již nemohou pomoci. Nespočítatelné množství paralelních verzí testů je možné vygenerovat pomocí "zásobníku" položek a šance, že dva kandidáti dostanou stejný test, je menší než pravděpodobnost výhry v loterii. Vzhledem k tomu, že každé položce je přidělená úroveň náročnosti, garantujeme, že celková náročnost testu je stejná pro každého kandidáta.

Pomůcky - mohou být použity k podvodu?
A co používání kalkulaček a jiných pomůcek? Mohou být použité za účelem lepšího výsledku?

Důležitá je konstrukce testu. Testové úlohy musí byť sestavené tak, aby použití pomůcek nebylo v konečném důsledku nápomocné. Pokud by například v testu numerických schopností byla použitá kalkulačka, nesmí to mít vliv na výsledek. V takovém testu musí kandidát doplnit matematické znamínko nebo symbol, proto takové úlohy vyžadují také logické myšlení a ne samotný výpočet. Alternativou může být uvedení v instrukci, že použití kalkulačky je zakázané, a v konečném důsledku test měří jinou schopnost.

Přehled testů potenciálu - série testů scales

Numerické schopnosti

 • Dotazník situačního chování

  Co hodnocení měří?

  Projevy chování ve specifických situacích v pracovním prostředí.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány situace z reálného pracovního prostředí aj sou tázáni: co by jste v této situaci dělal? Tyto scénáře reflektují každodenní rozhodnutí, která by kandidáti v této roli museli udělat. Rozhodnutí kandidáta jsou porovnávána s odpovědmi, která jsou považována za správná a která by udělali odborníci pro tuto roli.

 • scales eql - Početní dovednosti

  Tento test měří schopnost zvládání základních početních úkonů a práce s čísly na základě 4 elementárních aritmetických operací. Úkolem testu je vyplnit mezery v rovnicích tak, aby rovnice dávaly smysl.

 • scales numerical (admin) - numerické myšlení

  Tento test měří schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených numerických informací ve formě tabulek, grafů a záložek. Doplňkově test měří schopnost účelného získání relevantních informací z velkého objemu dat. Po obsahové stránce má test charakter případové studie z reálného pracovního prostředí.

 • scales numerical (consumer) - numerické myšlení

  Test je zaměřen na schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených numerických informací, které jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů. Doplňkově test měří schopnost účelného získání relevantních informací z velkého objemu dat. Práce s testem je obdobou moderního kancelářského softwaru.

 • scales numerical (finance) - numerické myšlení

  Test je zaměřen na schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených numerických informací, které jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů. Doplňkově test měří schopnost účelného získání relevantních informací z velkého objemu dat. Práce s testem je obdobou moderního kancelářského softwaru.

 • scales numerical (industry) - numerické myšlení

  Test je zaměřen na schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených numerických informací, které jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů. Doplňkově test měří schopnost účelného získání relevantních informací z velkého objemu dat. Práce s testem je obdobou moderního kancelářského softwaru.

Verbální schopnosti

 • Dotazník situačního chování

  Co hodnocení měří?

  Projevy chování ve specifických situacích v pracovním prostředí.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány situace z reálného pracovního prostředí aj sou tázáni: co by jste v této situaci dělal? Tyto scénáře reflektují každodenní rozhodnutí, která by kandidáti v této roli museli udělat. Rozhodnutí kandidáta jsou porovnávána s odpovědmi, která jsou považována za správná a která by udělali odborníci pro tuto roli.

 • scales verbal (admin) - verbální myšlení

  Test je zaměřen na schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených verbálních informací ve formě článků, záložek a instrukcí. Doplňkově test měří schopnost účelného získání relevantních informací z velkého objemu dat. Test má charakter případové studie z reálného pracovního prostředí.

 • scales verbal (consumer) - verbální myšlení

  Test je zaměřen na schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených verbálních informací. Doplňkově test měří schopnost účelného získání relevantních informací z velkého objemu dat. Práce s testem je obdobou moderního kancelářského softwaru.

 • scales verbal (finance) - verbální myšlení

  Test je zaměřen na schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených verbálních informací. Doplňkově test měří schopnost účelného získání relevantních informací z velkého objemu dat. Práce s testem je obdobou moderního kancelářského softwaru.

 • scales verbal (industry) - verbální myšlení

  Test je zaměřen na schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených verbálních informací. Doplňkově test měří schopnost účelného získání relevantních informací z velkého objemu dat. Práce s testem je obdobou moderního kancelářského softwaru.

 • scales verbal (instruct) - porozumění základním instrukcím

  Test je zaměřen na schopnost odvodit logické závěry z komplexních předložených verbálních informací. Úkolem testu je zhodnotit co nejrychleji, zda-li prohlášení, které odkazuje na textové zprávy, je správné nebo špatné. Informace v testu jsou ve formě jednoduchých pokynů či návodů k použití.

Abstraktní logické schopnosti

 • Dotazník situačního chování

  Co hodnocení měří?

  Projevy chování ve specifických situacích v pracovním prostředí.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány situace z reálného pracovního prostředí aj sou tázáni: co by jste v této situaci dělal? Tyto scénáře reflektují každodenní rozhodnutí, která by kandidáti v této roli museli udělat. Rozhodnutí kandidáta jsou porovnávána s odpovědmi, která jsou považována za správná a která by udělali odborníci pro tuto roli.

 • scales cls - induktivní logické myšlení

  Test měří schopnost induktivně-logického myšlení. Úkolem testu je najít prvek společný dvěma odlišným kategoriím tabulek s čísly a/nebo písmeny. Objevené pravidlo je nutné aplikovat při přiřazení tabulek do adekvátních kategorií.

 • scales clx - induktivní logické myšlení

  Co toho hodnocení měří?

  Induktivní logické myšlení

  Co je úkolem?

  V každé úloze se na levé straně obrazovky zobrazí dvě mřížky, které se řídí určitým společným pravidlem. Vaším úkolem je toto pravidlo objevit a označit ty dvě mřížky na pravé straně obrazovky, které se tímto pravidlem řídí také.

  Každý test je tvořen pomocí generátoru v průběhu testu. To znamená, že každý test je rozdílný pro každého testovaného, to pomáhá zabránit podvodům, které by mohly nastat z důvodu absence dozoru administrátora.

 • scales fx - deduktivní logické myšlení

  Test měří schopnost deduktivně-logického myšlení. Test je zaměřen na schopnost prakticky odvodit operační mód součástky (aneb ”jak funguje” a ”co způsobuje”). Formát odpovědi spolu s doplňkovými dotazy znemožňuje uhodnout správné odpovědi.

 • scales ix - induktivní logické myšlení

  Test měří schopnost logického (induktivně-logického) myšlení. Úkolem testu je najít a odhalit objekt, který nesplňuje určité pravidlo.

 • scales lst - deduktivní logické myšlení

  Test měří schopnost deduktivně-logického myšlení. Test je založen na principu tzv. ”latinských čtverců”, tady mřížce, která obsahuje několik objektů. Jedna buňka v této mřížce je označena otazníkem. Každý objekt se při tom v každém řádku a každém sloupci mřížky vyskytuje pouze jednou. Úkolem testu je zjistit objekt, který patří do buňky s otazníkem.

 • scales sx - deduktivní logické myšlení

  Test měří deduktivně-logické myšlení. Úkolem testu je zvolit správné operátory pro dosažení určitého výsledku. Formát odpovědi spolu s doplňkovými dotazy znemožňuje uhodnout správné odpovědi. Každý test má generátor položek, který znemožňuje podvodné jednání při nekontrolované online administraci.

Specifické kognitivní schopnosti

 • Dotazník situačního chování

  Co hodnocení měří?

  Projevy chování ve specifických situacích v pracovním prostředí.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány situace z reálného pracovního prostředí aj sou tázáni: co by jste v této situaci dělal? Tyto scénáře reflektují každodenní rozhodnutí, která by kandidáti v této roli museli udělat. Rozhodnutí kandidáta jsou porovnávána s odpovědmi, která jsou považována za správná a která by udělali odborníci pro tuto roli.

 • scales blo - Krátkodobá paměť

  Tento test měří schopnost krátkodobé paměti. Úkolem testu je rozpoznat tak rychle, jak je to jen možné, zda se zobrazený objekt shoduje s objektem, který byl zobrazen před předchozím objektem (předposledně zobrazeným objektem), či nikoli.

 • scales clues - práce s informacemi

  Test měří schopnost zacházení s informacemi a stanovování priorit, a to v reálném on-line prostředí. Úkolem testu je zpracování emailů došlých do inboxu osoby, která nečekaně musela opustit společnost. Zpracování emailů vyžaduje schopnost stanovování priorit a okamžité reakce na některé emaily. Nástroj generuje skóre podle toho, jak efektivně je účastník schopen rozlišit relevantní informace od nerelevantních a podle jeho schopnosti rozhodovat se při neúplných informacích.

 • scales cmo - rychlost vnímání

  Úkolem testu je identifikovat co nejrychleji počet rychle se pohybujících objektů. Tím test měří schopnost rychlého a přesného pozorování, pro které jsou zásadní faktory pozornosti a rychlosti vnímání.

 • scales cvt - Barevný jemnocit

  Co hodnocení měří?

  Schopnost rozlišování barev

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány barvou částečně nevyplněná kolečka, jejich úkolem je chybějící barvu správně doplnit, a tím prokázat schopnost rozlišování barev.

  To znamená, že test je pro každého kandidáta odlišný, a to pomáhá předcházet podvádění, což je důležité při správě on-line administrace bez dozoru.

 • scales e3+ - schopnost koncentrace

  Tento test měří schopnost soustředění. Úkolem testu je reagovat na zobrazení odlišných symbolů správně a tak rychle, jak je to jen možné.

 • scales fan - zapamatování tváří a jmen

  Tento test meří schopnost zapamatování tváří a jmen. Úkolem testu je správně přiřadit jména/příjmení osobám, jejichž fotografie se předtím krátce objevily na monitoru. Zapamatovat si velké množství neustále se měnících osob a k nim přiřadit odpovídající jména je především důležité v některých oblastech povolání.

 • scales lct - schopnost učení

  Úkolem testu je zapamatovat si zobrazené objekty přesně v určitém pořadí. Tím test měří schopnost kapacity krátkodobé paměti stejně jako schopnosti učit se, která vyžaduje vysokou pozornost a rychlost vnímání. Test je vhodný pro měření schopnosti učení.

 • scales mem (shipping) - Spatial Memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise sea marks and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem - prostorová pamět'

  Úkolem tohoto testu je zapamatovat si dopravní značky na jejich přesných pozicích. Tím test měří retenční schopnost (vysoké skóre indikuje dobrou schopnost vnímání a krátkodobé paměti).

 • scales mt (avi) - souběžné zpracování úkolů (převážně pro letectví)

  Scales mt-avi je ideální pro aktivity, které vyžadují rychlý a přesný sběr informací v oblasti řízení letového provozu.

  Speciálním úkolem je uspořádat ranvej takovým způsobem, aby na ní mohla přistávat letadla zleva.

 • scales mt (cc) – schopnost multi-taskingu (souběžné zpracování více úkolů)

  Co tento test měří?

  Schopnost souběžně zpracovávat více úkolů najednou

  Co je úkolem testovaného?

  Úkolem testu je soustředěně a přesně pracovat na třech úkolech současně. Mezi tyto úkoly patří ověření předvolby příchozího hovoru, výpočty a kontrola. Kandidát dostává okamžitou zpětnou vazbu, zda byla jím zvolená odpověď správná či nikoli. Test má take různé úrovně obtížnosti.Každý test obsahuje generátory položek, které znemožňují podvodné jednání, což je zvláště důlěžité při nekontrolované online administraci.

 • scales mt (drv) - souběžné zpracování úkolů (řidiči)

  Tento test, určený zejména řidičům a strojvedoucím, měří schopnost současně vykonávat několik různorodých činností (Multi-Tasking). Zahrnuje rychlou a správnou reakci na signál pod časovým tlakem, počítání a rozpoznání shodných symbolů v řadě jiných. Doplňkově ihned reaguje na kandidáta a poskytuje mu okamžitou zpětnou vazbu, zda správně reagoval, či nikoli.

 • scales mt (sales) - souběžné zpracování úkolů (obchodníci, prodejci)

  Tento test, určený zejména obchodním pozicím, měří schopnost současně vykonávat několik různorodých činností (Multi-Tasking). Zahrnuje rychlou a správnou reakci na několik –povahou různých - úkolů. Doplňkově test ihned reaguje na kandidáta a poskytuje mu okamžitou zpětnou vazbu, zda správně reagoval, či nikoli.

  Specifickým úkolem testu je identifikovat tváře a rozhodnout, zda je nějaká tvář totožná s tvářemi, které již byly zobrazeny na monitoru.

 • scales mt (sonic) - Schopnost souběžného zpracování více úkolů/multitasking

  Co hodnocení měří?

  Schopnost multitaskingu

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou představeny 3 úkoly, které musí zpracovávat současně. Mezi tyto úkoly patří koordinace ruka-oko, výpočet a kontrola. Zvláštní charakteristikou tohoto testu je zvukový úkol: Přehrává se zvukový signál, který obsahuje pět náhodně vybraných písmen fonetické abecedy. Úkolem je zjistit, zda se během pořadí přehrává některé písmeno dvakrát. Na základě jejich odpovědí je ihned zprostředkovávána zpětná vazba.

  Úkol, který zahrnuje posloupnost zvuku, scales mt (sonic) vyžaduje řízené a standardizované nastavení. Test musí být proveden v řízeném nastavení (například Onsite-AC) a na stolním PC.

 • scales mt - multitasking

  Co hodnocení měří?

  Schopnost multitaskingu

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou představeny 3 úkoly, které musí zpracovávat současně. Mezi tyto úkoly patří koordinace ruka-oko, výpočet a kontrola.

 • scales nav - orientační smysl (řidiči)

  Úkolem testu je určit směr, kterým vozidlo míří po několika předem vykonaných manévrech. Tím test měří orientační smysl. Vysoké skóre znamená dobrou prostorovou představivost i po několikanásobné změně směru. Tato schopnost je důležitá např. při řízení vozidel a strojů, ale i při činnostech v armádě a dalších bezpečnostních složkách.

 • scales ndb - prostorová orientace

  Tento test měří specifickou schopnost orientace. Úkolem testu je určit polohu a směr letadla vzhledem k neurčené řídící věži, a to za pomocí gyrokompasu a radiového kompasu.

 • scales rt - rychlost reakce

  Tento test měří schopnost rychlé reakce a soustředění. Úkolem je reagovat na zobrazení dvou stejných symbolů správně a tak rychle, jak je to jen možné.

 • scales spc - prostorová představovost

  Tento test měří schopnost představivosti a vizuálního myšlení. Úkolem testu je odhalit chyby v kopii obrazce, jehož originál je rovněž zobrazen na monitoru. Kopie může být zrcadlově převrácena, nebo libovolně natočena.

 • scales spr - 3D prostorová představovost

  Tento test měří schopnost prostorové představivosti a orientace. Úkolem testu je správně určit vzor pro rozložený geometrický obrazec. Obrazcem, který má různé tvary a vzory, lze ve složeném stavu interaktivně pohybovat.

 • scales stm - krátkodobá paměť

  Test měří schopnost přesného pozorování a kapacitu krátkodobé paměti. Úkolem testu zaměřeného na krátkodobou paměť je zapamatování obrázků, které jsou následně ”promíchány” s ostatními podobnými obrázky. Správné obrázky je nutné označit.

 • scales xw - koordinace zraku a rukou

  Test měří komplexní schopnost koordinace zraku a rukou. Úkolem testu je vyvarovat se kolizím se statickými i pohybujícími se překážkami při ”průletu” tubou. Každý test má generátor položek, který znemožňuje podvodné jednání při nekontrolované online administraci.

Zvláštní znalosti

 • Dotazník situačního chování

  Co hodnocení měří?

  Projevy chování ve specifických situacích v pracovním prostředí.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány situace z reálného pracovního prostředí aj sou tázáni: co by jste v této situaci dělal? Tyto scénáře reflektují každodenní rozhodnutí, která by kandidáti v této roli museli udělat. Rozhodnutí kandidáta jsou porovnávána s odpovědmi, která jsou považována za správná a která by udělali odborníci pro tuto roli.

 • scales lt-d - test německého jazyka

  Test měří znalost německého jazyka. Úkolem testu je prokázat znalost německého jazyka, a to ve třech úrovních - plynulosti, spellingu a slovní zásoby.

 • scales lt-e - test anglického jazyka

  Test měří znalost anglického jazyka. Úkolem testu je prokázat znalost anglického jazyka, a to ve třech úrovních - plynulosti, spellingu a slovní zásoby.

 • scales lt-no - test norského jazyka

  Test měří znalost švédský jazyka. Úkolem testu je prokázat znalost švédský jazyka, a to ve třech úrovních - plynulosti, spellingu a slovní zásoby.

 • scales lt-se - test švédského jazyka

  Test měří znalost švédský jazyka. Úkolem testu je prokázat znalost švédský jazyka, a to ve třech úrovních - plynulosti, spellingu a slovní zásoby.

 • scales mtu - mechanicko-technické myšlení

  Test měří mechanicko-technické myšlení v několika odlišných oblastech.

 • scales tmt - početní schopnosti

  Test měří početní způsobilost a kapacitu ve čtyřech odlišných oblastech: převod jednotek, trojčlenka, procenta a objemy + povrchy.

Osobnost

 • Dotazník situačního chování

  Co hodnocení měří?

  Projevy chování ve specifických situacích v pracovním prostředí.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány situace z reálného pracovního prostředí aj sou tázáni: co by jste v této situaci dělal? Tyto scénáře reflektují každodenní rozhodnutí, která by kandidáti v této roli museli udělat. Rozhodnutí kandidáta jsou porovnávána s odpovědmi, která jsou považována za správná a která by udělali odborníci pro tuto roli.

 • Realistický pohled na pracovní místo

  Co hodnocení měří?

  Realistický pohled na pracovní místo (RJP) vyhodnocuje vhodnost potenciálních uchazečů o zaměstnání pro organizaci nebo průmysl tím, že poskytuje přehled o konkrétní roli, společnosti nebo odvětví. Potenciální uchazeč se dozví o každodenních výzvách a úkolech role a zjišťuje, zda jsou jeho očekávání a nabízena pozice v souladu.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány typické scénaře na pracovišti a jsou tázáni: Co by jste v této situaci dělal? Zpětná vazbaje poskytvována okamžitě a na základě odpovědi uchazeče.

 • shapes (basic) - pracovní chování

  Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena zaměstnancům ve službách a technických profesích. Některé položky byly ve srovnání se standardní verzí nástroje shapes mírně poupraveny pro přesnější a validnější výsledky.

 • shapes (executive) - pracovní chování

  Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena řídícím pracovníkům. Některé položky byly ve srovnání se standardní verzí nástroje shapes mírně poupraveny pro přesnější a validnější výsledky.

 • shapes (expert) - pracovní chování

  Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena odborníkům bez zodpovědnosti za řízení či prodej. Některé položky byly ve srovnání se standardní verzí nástroje shapes mírně poupraveny pro přesnější a validnější výsledky.

 • shapes (graduate) - pracovní chování

  Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena absolventům. Některé položky byly ve srovnání se standardní verzí nástroje shapes mírně poupraveny pro přesnější a validnější výsledky.

 • shapes (management) - pracovní chování

  Tento dotazník odvozuje svůj název od faktu, že se výrazněji zaměřuje i na řídící chování/potenciál, jde však o nejvíce univerzální dotazník cut-e s vůbec nejširšími českými normami.

 • shapes (sales) - pracovní chování

  Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena prodejcům a obchodníkům. Některé položky byly ve srovnání se standardní verzí nástroje shapes mírně poupraveny pro přesnější a validnější výsledky. Tento dotszník je vhodný pro kandidáty, kteří nemají univerzitní vzdělání.

Hodnoty, motivy a kultura

 • chatAssess – pracovní zájmy a motivace

  Co tento test měří?

  Osobnost uchazeče, jeho chování a schopnosti, a to v konkrétních pracovních scénářích, s využitím mobilních a interaktivních technologií a simulací. Vše v reálném čase s okamžitou a rychlou komunikací.

  Co je úkolem testovaného?

  Testovaný je uveden do situace, kdy přijímá zprávy, týkající se reálných pracovních situací, a to od různých lidí ve společnosti. Reaguje prostřednictvím výběru jedné z daných odpovědí. Na základě vybraných odpověďí následují další otázky či situace. Test využívá okamžité simulované komunikace (instant-messaging) a zajišťuje realističtější a atraktivnější způsob testování, než tradiční test/dotazník situačního rozhodování (situational judgement test).

 • Dotazník situačního chování

  Co hodnocení měří?

  Projevy chování ve specifických situacích v pracovním prostředí.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány situace z reálného pracovního prostředí aj sou tázáni: co by jste v této situaci dělal? Tyto scénáře reflektují každodenní rozhodnutí, která by kandidáti v této roli museli udělat. Rozhodnutí kandidáta jsou porovnávána s odpovědmi, která jsou považována za správná a která by udělali odborníci pro tuto roli.

 • Realistický pohled na pracovní místo

  Co hodnocení měří?

  Realistický pohled na pracovní místo (RJP) vyhodnocuje vhodnost potenciálních uchazečů o zaměstnání pro organizaci nebo průmysl tím, že poskytuje přehled o konkrétní roli, společnosti nebo odvětví. Potenciální uchazeč se dozví o každodenních výzvách a úkolech role a zjišťuje, zda jsou jeho očekávání a nabízena pozice v souladu.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány typické scénaře na pracovišti a jsou tázáni: Co by jste v této situaci dělal? Zpětná vazbaje poskytvována okamžitě a na základě odpovědi uchazeče.

 • views- pracovní zájmy a motivace

  views je systém adaptivních počítačových dotazníků, který pomáhá porozumět individuálním hodnotám, motivacím a zájmům vašich zaměstnanců.Díky jeho unikátní měřící technice je ideálním nástrojem pro kariérové poradenství, coaching, nábor a rozvoj jedince i celého týmu.

Integrita

 • Dotazník situačního chování

  Co hodnocení měří?

  Projevy chování ve specifických situacích v pracovním prostředí.

  Co je úkolem?

  Kandidátům jsou prezentovány situace z reálného pracovního prostředí aj sou tázáni: co by jste v této situaci dělal? Tyto scénáře reflektují každodenní rozhodnutí, která by kandidáti v této roli museli udělat. Rozhodnutí kandidáta jsou porovnávána s odpovědmi, která jsou považována za správná a která by udělali odborníci pro tuto roli.

 • squares - Integrity Test

  Psychometrický nástroj squares měří s vysokou spolehlivostí pravděpodobnost kontraproduktivního chování, a to plně v pracovním kontextu (ve kterých situacích má kandidát tendenci selhat, chovat se kontraproduktivně a případně tak způsobit problém). Díky inovativnímu formátu položek je dotazník squares uživatelsky příjemný, intuitivní a jednoduchý na vyplnění.

Kreativita

 • sparks - kreativita

  sparks je prvním nástrojem na světě pro měření kreativity bez dozoru (na dálku) s plně automatickým vyhodnocením. Úkolem je vytvářet reálné objekty za pomocí předem daných tvarů – a následně je pojmenovat. 4 výchozí tvary mohou být různě měněny (velikost), kopírovány a upraveny.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů